Menu Close

สำนักงานใหญ่ เวียงจันทร์

สำนักงานใหญ่ เวียงจันทร์

บ้านโพนพะเนา เมืองไชยเชษฐา
แขวงนครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

E-mail : ramita.vientiane@hotmail.com
โทร. 020-58444388

มอริงโก้ลาว สาขาปากเซ

มอริงโก้ลาว สาขาปากเซ

บ้านหลักเมือง เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาวE-mail : ramita-laos-pakse@hotmail.comโทร. +856 20 2227 3276, 020 5672 3939

มอริงโก้ลาว สาขาปากซัน

มอริงโก้ลาว สาขาปากซัน

บ้านหงไช เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว
E-mail : ramita.paksan@hotmail.com
โทร. 020-58046644

มอริงโก้ลาว เซ็นเตอร์ 049

มอริงโก้ลาว เซ็นเตอร์ 049

คุณบุญโฮม จันมนี
คุ้ม 2 บ้าน เลาโพไช ถนนแขมโขง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว
โทร. 020-55651334

มอริงโก้ลาว เซ็นเตอร์ 059

มอริงโก้ลาว เซ็นเตอร์ 059

คุณพุทธศักดิ์ บุญไทยวงศ์
บ้าน โพนพะเนา หน่วย 52 เมืองไชเสดถา
นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว

E-mail : ramita.act.059@gmail.com

โทร. 020 55559349, 020 59442929